Hvordan kartlegge scope / risiko i UX-research

UX-research er en uvurderlig del av enhver vellykket designprosess. Dessverre undervurderer mange stakeholders fortsatt verdien av denne typen arbeid og nøler med å investere ressurser i det. Men når du først har fått ressursene eller trenger å argumentere for å få dem, er det viktig å vite hvordan du kan maksimere effekten av UX-research og sikre at du ikke bruker unødvendige ressurser på forskning som ikke er nødvendig.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Verdien av av å vurdere risiko

Når du har gjennomført risikoanalysen, kan du bruke resultatene til å kartlegge hva som slags innsikt som trengs, hvor omfattende endringen er og ressurser du må ha for å arbeidet. Resultatet fra analysen kan også brukes av stakeholders som de kan benytte i strategisk planlegging.

Hvilke risikofaktorer bør vurderes?

I denne sammenhengen er det avgjørende å vurdere risikofaktorene knyttet til designendringer. Risikoen ved et redesign påvirkes av ulike faktorer, som omfanget av endringene, bruksfrekvensen, sikkerhets- og personvernaspekter, merkevareimplikasjoner, innsiktsdata som kan gå tapt, muligheten til å angre seg, målgruppens størrelse, strategiske betydning og mulige konkurransefordeler.

 • Scope: Hvor store er endringene i design, og hva annet påvirkes av endringene som man ikke kjenner til ved oppstarten?
 • Bruk: Hvor mye brukes det som skal designes, og hvor stor verdi har endringen egentlig?
 • Sikkerhet og personvern: Hva slags risiko utgjør designendringene for sikkerhet og personvern?
 • Merkevare: Hva er resultatet av designendringen for merkevaren? Hvordan påvirkes merkevaren negativt eller positivt? Hva hvis designet ikke "treffer" målgruppen, slik som Snapchat sin oppdatering?
 • Tap av innsikt: Hvilken innsikt har vi nå som vi ikke lenger kan stole på etter endringene?
 • Mulighet til å angre seg: Hvor lett er det å gå tilbake til det gamle designet eller gjøre endringer i ettertid om det er nødvendig? Hvor "committed" blir endringene?
 • Størrelse på målgruppen: Hvor mange og hvilken målgruppe berøres av endringene?
 • Strategi og "opportunity cost": Ved å prioritere denne endringen, hvordan påvirker det strategien, og hva må vente i favør av denne endringen?

Jo flere av disse faktorene som er ukjente eller som vi ikke har kontroll på, desto større er risikoen for å skape dårlig brukeropplevelse ved nye endringer, samt faren for at endringene ikke gir ønsket verdi for brukeren eller bedriften. En annen fare er at vi starter å løse et problem som ikke finnes eller bruker mye tid på å utvikle noe som målgruppen ikke trenger.

Hvordan vurdere risikoen på en enkel måte?

For å enkelt vurdere risikoen kan du bruke en risikoanalysemetode som involverer ulike avdelinger og kunder. Ved å bruke en skala fra 1 til 5 kan du evaluere faktorer som omfang, kompleksitet, reversibilitet, usikkerhet rundt designvalg, sikkerhet og omdømme, brukerfrekvens, strategisk betydning, prioritet, grad av endring, læringsbehov, etablerte standarder, målgruppe og andel av målgruppen som blir berørt.

 1. Scope: Hvor godt kjenner du omfanget av endringene? (1-5)
 2. Kompleksitet: Hvor komplekst er det for brukeren å bli kjent med endringene? (1-5)
 3. Angre seg: Hvor lett er det å angre seg/rulle tilbake? (1-5)
 4. Usikkerhet rundt hvordan designe: Hvor godt kjenner designeren kunden, kundens mål, beste praksis i denne situasjonen, og hvor samstemt er teamet internt? (1-5)
 5. Sikkerhet og anseelse: Hvor stor er risikoen hvis det nye designet medfører at kunden gjør feil? (tap av penger, tap av personvern, rykte) (1-5)
 6. Bruk: Hvor ofte bruker løsningen? Hvor kritisk er den? (1-5)
 7. Strategi: Hvilken rolle har endringen i en større strategi eller for livsløpet til produktet? (1-5)
 8. Prioritet: Hvor viktig er endringen for å redusere gapet til konkurrenter, unngå å miste kunder eller ta markedsandeler? (1-5)
 9. Grad av endring: I hvor stor grad endrer designet måten bedriften og kundene jobber på eller bruker løsningen? (1-5)
 10. Læring: I hvor stor grad medfører endringen at kunde og bedrift må lære seg (på nytt) hvordan løsningen, tjenesten eller designet brukes?
 11. Etablerte standarder: I hvilken grad bryter dette designet med etablerte bransjestandarder? (1-5)
 12. Målgruppe: Hvem nærmest kjernemålgruppen er designendringene rettet mot (mindre viktig målgruppe uten beslutningsmyndighet som bruker løsningen lite til beslutningstakere og hyppige brukere)? (1-5)
 13. Andel av målgruppen: Hvor stor andel av den totale målgruppen blir berørt? (1-5 - 20% intervall)

Hvordan bruke resultatet av risikoanalysen?

Resultatet av analysen avdekker hvor det trengs mer innsikt, men også hvor risikofylt denne designendringen er for brukerne og bedriften.

Basert på spørsmålene ovenfor er det en rekkevidde på 13-65 poeng. En mulighet er å dele opp hvert risikoområde i bolker av 10 poeng for å få 5 nesten like risikosoner, for eksempel:

 • Svært liten risiko: 13-23
 • Liten risiko: 24-34
 • Middels risiko: 35-45
 • Høy risiko: 46-56
 • Svært høy risiko: 57-65

Kort fortalt vil høyere grad av risiko føre til:

 • Behov for flere ulike designforslag (3-5)
 • Behov for flere typer brukertester med flere personer (6-8 personer og 3-4 ulike tester)
 • Mer innsamling og analyse av data via intervjuer, spørreskjemaer, polls, brukeradferd (heatmaps og Google Analytics), brukertester, heuristisk evaluering, konkurrentanalyser, markedsanalyser
 • Økt behov for teamarbeid for å få en bedre prosess som omfatter flere brukergrupper som kan samarbeide om å lage en optimal løsning
 • Flere designworkshops/brainstorming sessions
 • Lengre utviklingstid
 • Økt krav til smidig tilnærming
 • Økt budsjett

Om du velger å gjøre designendringer vil til slutt være styrt av risiko vs. verdien. Både faktisk verdi den kan skape rent kommersielt (spart tid, reduserte utgifter), men også opplevd verdi for kundene gjennom bedre brukeropplevelse, mindre friksjon, hvordan løsningen føles å bruke, osv.

Hva må du tenke på etter at endringen har blitt gjort?

Etter at designendringene er implementert, er det avgjørende å evaluere resultatene. Ved å analysere data og teste det nye designet mot det gamle, kan du vurdere om hypotesene dine ble bekreftet og om endringene oppnådde ønsket effekt.

I tillegg vil det være en økt oppmerksomhet rundt brukernes behov og innsikt som kan deles med andre teammedlemmer, inkludert markedsføringsavdelingen, og bidra til å forbedre den helhetlig opplevelsen av bedriften / merkevaren som igjen bidrar til ytterligere suksess.

Med en grundig risikoanalyse og en strategisk tilnærming til UX-research, kan du overbevise stakeholders om verdien av å investere ressurser i en grundig designprosess. Ved å vurdere risikofaktorene og tilpasse innsatsen etter behov, kan du sikre at endringene ikke bare forbedrer brukeropplevelsen, men også gir positiv verdi for bedriften.

Lær mer, få tilgang til e-bøker og nyheter

Invertert Pyramide - Hvordan engasjer kunder raskere med teksten din?Verdien av innholdet på nettsiden: Bygg en vellykket innholdsstrategi for din virksomhet